กองเลขาธิการ

สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ปี 2561

(ที่ปรึกษา)

ผศ.ดร.รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

(หัวหน้าคณะทำงาน)

ผศ.ศศิธร แก้วมั่น

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

(รองหัวหน้าคณะทำงาน)

ผศ.ดร. อรรณพ หมั่นสกุล

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

(รองหัวหน้าคณะทำงาน)

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน  มหาวิทยาลัยบูรพา

(คณะทำงาน)

อ.พฤกษา ดวงผาสุข มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ดัชกรณ์ ตันเจริญ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.มล.กุลธร เกษมสันต์ มหาวิทยาลัยรังสิต

(คณะทำงาน)

ผศ.ดร.ปานวิทย์ ธุวะนุติสถาบัันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

(คณะทำงาน)

อ.สุพพัต รุ่งเรืองศิลป์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

(คณะทำงาน)

ดร.ปวิตรา จิรวีรกูล มหาวิทยาลัยมหิดล