CITT Donation

Webmaster/ Activity, News

สภาคณบดี IT ร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้ สภาคณบดี IT มีมติร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาคใต้กับศูนย์ช่วยเหลือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

รางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น

Webmaster/ Activity, News

CITT มอบรางวัลนักศึกษา IT ดีเด่น สภาคณบดี IT ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา IT คุณธรรมจริยธรรมดีเด่นประจำปีนี้ จาก 18 สถาบันทั่วประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล

การประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสภาคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2560 วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม IT404 คณะ ICT ม.มหิดล

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2557

Webmaster/ News

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2557 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2557 ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 อาคารคณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา     

การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10

Webmaster/ Conferences, News

การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารเทศ ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2557 ณ Angsana Laguna Phuket จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมพระนครเหนือ http://www.nccit.net/