Category Archives: News

CITT Meeting at MFU

Webmaster/ News

ทีมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมสัญจร ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง วันที่ 2 พฤษภาคม 2562

CITT Meeting at MFU

Webmaster/ Meeting, News

การประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

CITT Meeting at TNI

Webmaster/ News

การประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2562 โดยสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ซึ่งมีสมาชิกทั้งหมด 20 สถาบัน ได้มาประชุมกัน ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562

CITT and ATCI

Webmaster/ News

การประชุมร่วมมือทางวิชาการระหว่างสภาคณบดีคณะ​เทคโนโลยี​สารสนเทศ​แห่ง​ประเทศไทย​ (CITT) และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

การส่งมอบตำแหน่งประธานสภา

Webmaster/ Activity, News

การส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 สภาคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย โดย ผศ.ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งมอบตำแหน่งประธานสภาคนใหม่ให้กับ รศ.ดร. รัตติกร วรากูลศิริพันธุ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น ซึ่งท่านจะทำหน้าที่เป็นประธานสภาคณบดีในปี 2562 นี้